Photo of Buyu Xu

Buyu (Sherry) Xu

She/Her/Hers
Product Design
2023 Summer
Graduation with Honors